Перейти до змiсту

Терміни та визначення

Тут ви можете подивитись значення термінів та визначень (терминов и определений), які використовуються при звітування до Пенсійного фонду України.

 • БД — електронна база даних;
 • відповідальна особа Пенсійного фонду — працівник органу  Пенсійного фонду, який відповідно до своїх посадових обов`язків приймає, здійснює перевірку заповнення звіту (відсутність виправлень, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту), введення і обробку звіту та відповідає за достовірність внесення даних до БД;
 • відповідальна особа  страхувальника — працівник, на якого покладено обов`язки щодо здійснення комплексу робіт, пов`язаних з формуванням звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання звіту до органів Пенсійного фонду;
 • довідник КТССВ – довідник кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • ДПА —  Державна податкова адміністрація України;
 • ДРФО — Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;
 • ЕЦП – електронний цифровий підпис;
 • ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;
 • застрахована особа – фізична особа,  яка підлягає   загальнообов’язковому   державному   пенсійному страхуванню  і  сплачує  (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку  страхові  внески  на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • звіт в електронній формі (електронний звіт) – звіт, що сформований    страхувальником за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення і подається до органів Пенсійного фонду за нормами, визначеними цим Порядком;
 • ЗО – застрахована особа,  яка відповідно до Закону  підлягає  загальнообов’язковому   державному   пенсійному страхуванню  і  сплачує  (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку  страхові  внески  на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • ІНДАНІ — індивідуальні відомості про заробіток (дохід) та страхові внески застрахованої  особи;
 • код категорії застрахованої особи — порядковий номер категорії з переліку категорій  застрахованих  осіб із таблиці відповідності   кодів категорії   застрахованої  особи  та кодів об’єкта нарахування і  розмірів  ставок  страхових   внесків   на загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування, наведеної у додатку 2, складеної відповідно  до  статей 11 та 12 Закону, щодо яких встановлено об’єкт  нарахування страхових  внесків на загальнообов’язкове державне  пенсійне  страхування (далі — страхові внески), та розміри  ставок  страхових  внесків відповідно до чинного законодавства;
 • код категорії страхувальника —  серійно-порядковий номер  з переліку страхувальників із довідника категорій страхувальників, які   сплачують  страхові  внески    на  загальнообов’язкове державне  пенсійне  страхування, наведеного у додатку 3;
 • коригуючий документ – звіт страхувальника з позначкою “коригуючий”, який є підставою для заміни інформації реквізитів відповідної форми, яка попередньо була подана до органів Пенсійного фонду;
 • мінімальний страховий  внесок – сума коштів,  що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної  плати  на розмір страхового внеску, установлених Законом ( 1058-15 ) на день отримання заробітної плати (доходу);
 • номер облікової картки застрахованої особи (код ЗО) — номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків  та інших обов’язкових платежів (ДРФО), а для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва   про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр);
 • ОСО – особливий спосіб оподаткування для суб’єктів господарювання (фіксований податок, єдиний податок);
 • первинний звіт — звіт страхувальника за  визначеною  Пенсійним  фондом  формою, на  підставі  якого створюється  відповідний  електронний  звіт  у  базі даних Пенсійного фонду;
 • персоніфікований облік    у   системі   загальнообов’язкового державного  пенсійного страхування (далі – персоніфікований облік) – організація та ведення обліку відомостей про застраховану особу, що використовуються  в  системі  загальнообов’язкового  державного пенсійного страхування;
 • П.І.Б. — прізвище, ім’я, по батькові;
 • представники застрахованих   осіб -   профспілки   або   їх об’єднання  чи  інші  уповноважені  найманими  працівниками органи(представники);
 • представники роботодавців -  організації  роботодавців,   їх об’єднання    чи    інші    уповноважені    роботодавцями   органи (представники);
 • роботодавець -  власник підприємства,  установи,  організації або уповноважений ним орган незалежно  від  форм  власності,  виду діяльності  та  господарювання;  фізична  особа,  яка використовує працю  найманих  працівників  (у  тому  числі  іноземців,  які  на законних   підставах   працюють  за  наймом  в  Україні);  власник розташованого  в  Україні   іноземного   підприємства,   установи, організації  (у тому числі міжнародної),  філії та представництва, який  використовує  працю  найманих  працівників,  якщо  інше   не передбачено    міжнародними    договорами    України,   згода   на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • скасовуючий  документ — звіт страхувальника  з  позначкою  “скасовуюча”,  який  є підставою  для повного  скасування  інформації,  що  попередньо була подана до органів Пенсійного фонду;
 • спеціалізоване програмне забезпечення – програмне забезпечення, призначене для створення страхувальником електронних звітів відповідного формату згідно з вимогами цього Порядку;
 • СПОВ — система персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб;
 • страховий стаж -  період  (строк),  протягом   якого   особа підлягала  державному  соціальному  страхуванню,  якою  або за яку сплачувався збір  на  обов’язкове  державне  пенсійне  страхування згідно   із  законодавством,  що  діяло  раніше,  та/або  підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно  із цим Законом і за який сплачено страхові внески;
 • страхові внески – кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов’язкове  державне  пенсійне  страхування,  сплачені згідно  із  законодавством,  що діяло раніше;  кошти,  сплачені на загальнообов’язкове державне пенсійне  страхування  відповідно  до цього Закону;
 • страхувальники – роботодавці та інші особи, які відповідно до цього  Закону  сплачують  страхові  внески  на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • ФО — фізичні особи – суб’єкти підприємницької  діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок);  фізичні  особи, які  працюють на умовах трудового договору; фізичні  особи, які  виконують роботи  (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; інші  особи, які є застрахованими  в системі  загальнообов’язкового державного  пенсійного  страхування;
 • ФО – СПД – фізичні особи – суб’єкти підприємницької  діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).

Написати коментар

XHTML: Ви можете використовувати теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>